Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2023/2024 podle ročního projektu
„Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce“.

Nástěnka  

Vážení rodiče, celý kolektiv MŠ Sloupno moc děkuje za krásné dárky a skvělou zahradní

slavnost, kde jsme si vytvořili velmi přátelskou atmosféru. Všem předškoláčkům ještě jednou

přejeme úspěšné vykročení do školy a hlavně pevné zdraví a krásné prázdniny plné sluníčka.

                          za celý kolektiv - DÍKY MOC !!!!!   Ilona Tauchmanová

Co nás čeká do konce roku……..

  • 24.-28.6. – „Sluníčkový týden aneb loučíme se se školním rokem….

----------------------------------------------------------------------------------------

        Uzavření MŠ o letních prázdninách 8.7. -9.8.2024

....................................................................................................

                 ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích,

zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

  • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2024/2025

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2. a 3.května 2024. Zápis ukončen MŠ naplněna !!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


                                

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, rozhodl

podle ustanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

ředpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, pro školní rok 2024/2025takto:

    

   Registrační číslo

       uchazeče                     Výsledek zápisu

 

1         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

3         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

4         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

5         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024 

7         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

8         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

9         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

10       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

11       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

12       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

13       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

14       Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

15        Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

16        Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

17         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

19         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

20         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

21         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024 

22         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

23         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024  

24         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

25         Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od    2.9.2024

Datum zveřejnění 31.5.2024        Mgr. Ilona Tauchmanová, řed. školy

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u vrat do školky.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj